توسعه فردی
فرزند پروری

توسعه فردی

وقتی این بخش را بنا می‌کردم پیش‌چشمم بیشتر دبیرستانی‌هایی بودند که هنوز در خصوص آینده شغلی‌شان به شک هستند. طبق مدل چهارمرحله‌ای سفرزندگی یونگ خیلی طبیعی است که تا قبل از ۳۵ سالگی چندین بار کارراهه‌مان را عوض کنیم اما من باور دارم که با چند تکنیک ساده که بنا به تجربه ‌کارایی آنها را یافته‌ام می‌توان هزینه‌های این تغییرات را کاهش داد و با در پیش‌گرفتن یک مسیر شغلی متناسب با شخصیتمان،‌ خوشنودی از خویشتن و رضایت از زندگی را نصیب ببریم و نسبت به تحقق افسانه شخصی و نام‌کوچک خود استوارانه گام برداریم.
همه‌ی اینها به این معنا نیست که این بخش به کار مخاطبین خارج از محوده‌ای که گفته‌شد نمی‌آید بلکه گاهی قدر این بخش ارزشمند را آنها بهتر درمی‌یابند.
نکته آخر اینکه موادی که در پی‌می‌آیند لزوما برای این هدف ساخته نشده‌اند بلکه گاهی بنا به ضرورتی در قالب یادداشتی بر آفتاب‌افکنده شدن و سپس بعد از توسعه این بخش طبقه‌بندی شدند. پس این بخش بی‌ادعا به مرور در حال تکمیل است.

فرزندپروی

اگر با بخش بزرگی از روانشناسان و روانکاوان همدل باشید بخش عمده‌ی شخصیت‌ما که متضمن عزت نفس و اعتماد به نفس هستند از بدو تولد تا پایان پنج‌سالگی شکل می‌گیرد. این در آن واحد هم خبر خوبی است و هم خبر بدی است. اگر از توضیح این سهل و ممتنع بودن از فرط روشنی بگذریم می‌توانیم انتظار داشته باشیم که اگر در این پنج سال بسیار مهم نکاتی را رعایت کنیم و ضمن خودشناسی به این نکات نیز توجه کنیم می‌توانیم ضمن پرهیز از وسواس از انجام وظایف والدینی خودمان کم‌وبیش اطمینان حاصل کنیم.
در این بخش نیز در نظر داریم ضمن یادداشت‌های چندی که در این باره بنا به ضرورت نوشته‌ام چند مرجع در این خصوص را نیز معرفی کنم.