کاریابی

از هر دوی سوی بخت‌یار بوده‌ام. از یک سوی بابت تقاضاهای کاریابی که برای من ارسال می‌شود و از سوی دیگر بابت تقاضاهای معرفی نیروی برای موقعیت‌های کاری. با خود گفتم اگر این سایت بتواند در کنار همه اهدافی که دنبال می‌کند سالی چند ده‌نفر را راهی بازار کار کند و همزمان بتواند به آنها مهارتهای لازم برای بهتر کار کردن  ببخشد و موقعیت رشد و ارتقا را نیز رقم بزند زهی سعادت.

لازم به یادآوری نمی‌بینم که بگویم هیچ داعیه‌ای برای یافتن کار برای همه‌ی تقاضاها ندارم اما از هیچ کوششی برای این ماموریت فروگذار نخواهم نمود.

تا آماده شدن امکانات مدنظرم که از ثبت‌نام،‌ اخذ چشم‌انداز، هدایت برای دستیابی به آن چشم‌انداز شامل آموزش و موقعیت شغلی است فعلا رزومه‌ی خود را برای من ایمیل کنید: