آدم است دیگر!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

ادم است دیگر!!
گاهی به ستوه میاید!
بی خود و بی جهت!!
کاش کسی باشد که بچگیهایش را، بهانه گیری هایش، بی حوصلگیهایش را تاب بیاورد!
تنهایی دقیقا از همین جا اغاز می شود! از همان جایی که همه تو را فقط برای خودشان میخواهندت!
أنهم تا وقتی که انچنان که میخواهند باشی؛ گربه دست اموزی که باید چنگ زدن را فراموش کرده باشد …
اما ادم است دیگر …
آدم است دیگر!
چه توقعاتی دارد ادم!
درد، درد است!
چه از این سو و چه از ان سو!
و توقع مدارا توقع بیجایی است برای آنانی که درد و درمان را یک جا با هم دارند …
ادم است دیگر .

کلمات کلیدی